Statut

 

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 152/08) Skupština Turističke zajednice grada Koprivnice, uz prethodnu suglasnost Ministrstva turizma, na sjednici održanoj 21.prosinca 2009. godine donijela je

 

 

S T A T U T

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KOPRIVNICE

 

 

I.            OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turistička zajednica grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti na području grada Koprivnice.

 

Članak 2.

Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na  snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

 

 

Članak 3.

Turistička zajednica grada Koprivnice pravni je slijednik Turističke zajednice grada Koprivnice upisane u Upisnik turističkih zajednica koji se vodi kod Ministarstva turizma  klasa 334-03/94-03/106, ur.broj:529-02/94-0002 od 21.prosinca 1994.godine na listi broj 97, stranica A, upisni boj 75.

 

Članak 4.

Naziv Zajednice je: “Turistička zajednica grada Koprivnice”.

Skraćeni naziv Zajednice je TZGKC.

Sjedište Zajednice je: Koprivnica, Trg bana Josipa jelačića 7.

 

Članak 5.

Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem “Turistička zajednica grada Koprivnice” promjera 28 mm.

Žig zajednice je četvrtastog oblika, veličine 70 x 30 mm, a sadrži naziv i sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pisama.

Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice.

Svaki pečat i žig imaju redni broj.

O broju pečata i žiga, načinu njihovog korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

 

 

Članak 6.

Zajednica ima znak.

Znak se sastoji od slijedećih elemenata: znak Koprivnica, uz tekst “Turistička zajednica”.

Tekst može biti i na stranim jezicima.

O promjeni sadržaja i oblika znaka odlučuje Turističko vijeće.

O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Turističkog ureda.

 

 

Članak 7.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

 

Članak 8.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

 

Članak 9.

Rad zajednice je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

 

Članak 10.

Djelovanje Zajednice temelji se na način opće korisnosti.

Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim gospodarskih djelatnosti koje dopušta zakon (“Narodne novine” broj 152/08, članak 10).

 

 

II.          ZADAĆA ZAJEDNICE

 

Članak 11.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkih proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti gospodarskih, društvenih i drugih učinaka turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, Zajednica ima slijedeće zadaće:

-       Promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja

-       Upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada

-       Sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada

-       Sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora

-       Poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš

-       Izrada strateških i razvojnih planova turizma na području grada

-       Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture

-       Redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacijama potrebnih za boravak i putovanje turista,

-       Izdavanje turističkih promotivnih materijala

-       Obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom

-       Poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanja turističke ponude,

-       Koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,

-       Poticanje, organiziranje i provođenje akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenje turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,

-       Poticanje, unapređenje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,

-       Vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

-       Dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada

-       Provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista

-       Poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvaju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima u turizmu, te svojim članovima, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanje kvalitete usluga,

-       Organizacija provođenja i nadzor svih radnji promocije turističkih proizvoda grada sukladno sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice grada

-       Ustrojavanje jedinstvenog turističkog informativnog sustava, sustava prijava i odjava turista i statističke obrade

-       Turistička zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije

-       Turistička zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija

-       Organiziranje nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima i izložbama turističkog karaktera u suradnji s drugim turističkim zajednicama ili samostalno, ako se za to pokaže potreba,

-       Sudjelovanje u realizaciji urbanističkih i drugih planova i programa o utvrđivanju turističkih lokaliteta i cjelina,

-       Obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisima

 

 

 

III.        ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE

I ODGOVORNOSTI

 

 

    Članak 12.

Zajednica ima obvezatne i počasne članove.

Osim članova iz stavka 1. ovog članka Zajednica može imati i dragovoljne članove.

 

 

1.) Obvezatni članovi

 

     Članak 13.

Obvezatni članovi zajednice su sve domaće pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, filijalu i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih i drugih turističkih usluga, te s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih fizičkih i pravnih osoba, koje imaju sjedište u turističkom mjestu.

Djelatnost  iz članka 1. ovog članka utvrđuju se posebnim zakonom.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka postaju obvezatni članovi Zajednice danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području Zajednice.

 

     Članak 14.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom obavljanja djelatnosti člana Zajednice na području Zajednice.

Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

Obvezno članstvo u Zajednici prestaje i: prestankom pravne ili smrću fizičke osobe, te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta, prestankom ostvarivanja prihoda pružanja ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Obvezatni članovi turističke zajednice, odnosno njihovi predstavnici, mogu birati i biti birani u tijela turističke zajednice.

 

 

 

2.) Počasni članovi

 

Članak 15.

Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednice.

Odluku o imenovanju počasnog člana Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

Počasni članovi Zajednice, ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih priređuje Zajednica, bez prava odlučivanja.

 

 

3.) Dragovoljni članovi

 

Članak 16.

Kao dragovoljni članovi, u Zajednicu se mogu učlaniti, na njihov zahtjev, domaće i strane pravne i fizičke osobe koje nisu obvezatni članovi Zajednice sukladno članku 12. ovog Statuta.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka postaju članovi Zajednice danom donošenja odluke Skupštine Zajednice.

Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.

Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovoga Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice.

 

 

4.) Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

 

Članak 17.

Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:

-       oni ili njihovi predstavnici biraju i budu birani u tijela Zajednice,

-       upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice,

-       daju inicijativu koje imaju cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice,

-       daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,

-       predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju  prijedloge za njihovo rješavanje

-       usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

-       predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim aktivnostima u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okružja i zaštite čovjekove okoline na području Zajednice,

-       predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

-       razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,

-       putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti,

-       daju inicijative za donošenje mjera iz područja turizma

-       koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

-       predlažu izmjene i dopune statuta i drugih općih akata,

-       budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno -financijskom poslovanju,

-       sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,

-       provode odluke i zaključke što ih donose tijela Zajednice,

-       zastupaju dogovorene stavove Zajednice u turističkoj zajednici županije,

-       razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

-       daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice,

-       pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice,

IV.         TIJELA ZAJEDNICE

 

Članak 18.

Tijela Zajednice su:

1.     Skupština

2.     Turističko vijeće

3.     Nadzorni odbor

4.     Predsjednik Zajednice

 

 

1.) Skupština zajednice

 

Članak 19.

Skupština zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih osoba i pravnih osoba članova zajednice (u daljnjem tekstu: članovi Skupštine Zajednice),  s područja Grada i to tako da:

-       članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice koji sudjeluju s  2 – 5% u ukupnom prihodu turističke zajednice imaju jednog (1) predstavnika u Skupštini Zajednice,

-       članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice koji sudjeluju s 10,1% i više u ukupnom prihodu Zajednice imaju 3 člana

-       članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s pojedinačnim udjelom ispod 2% grupiraju se u slijedeće skupine od kojih svaka ima pravo na broj predstavnika koji odgovara udjelu pojedine skupine u ukupnom prihodu Zajednice i to kako slijedi:    

            - trgovina, iznajmljivači, ugostitelj, ostali - predstavnici skupina se određuju prema najviše

              uplaćenom prihodu Zajednici u godini koja prethodi izbornoj

 

Kao udio u prihodu turističke članarine računaju se članarina i 25% boravišne pristojbe koje je taj član uplato Zajednici u godini koja prethodi u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice.

Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10%, broj predstavnika članova Skupštine iznova će se utvrditi sukladno ovom članku. Promjenu utvrđuje Skupština istodobno s donošenjem godišnjeg financijskog izviješća.

 

Članak 20.

Skupština Zajednice:

1.     donosi statut Zajednice,

2.     donosi odluku o osnivanju i ustrojstvu Turističkog ureda,

3.     odlučuje o izboru i razrješavanju članova Turističkog vijeća,

4.     odlučuje o izboru i razrješavanju članova Nadzornog odbora,

5.     odlučuje o zahtjevu fizičkih i pravnih osoba za učlanjenje u Zajednicu u svojstvu dragovoljnog člana

6.     donosi godišnji program rada Zajednice,

7.     donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,

8.     imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog vijeća počasne članove Zajednice,

9.     utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice,

10.  bira predstavnike u Skupštinu Turističke zajednice Koprivničko - križevačke županije iz redova svojih članova

11.  donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,

12.  daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,

13.  razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,

14.  prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim statutom.

15.  donosi odluku o izvješćima koje podnese Turističko vijeće i Nadzorni odbor

 

 

 

Članak 21.

Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

-       opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,

-       prestankom rada kod člana Zajednice, čiji je predstavnik

-       na osobni zahtjev.

Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članovi, odnosno predstavnici članova turističke zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu skupštine.

 

 

Članak 22.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

 

Članak 23.

Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

Redovna sjednica održava se najmanje dva puta godišnje.

Izvanredna sjednica održava se u slučaju:

-       izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više    od ¼ ,

-       izbora predsjednika Zajednice,

-       na Zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, direktora Turističkog ureda.

Podnosilac zahtjeva za održavanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu zajednice  Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članova Skupštine.

 

 

Članak 24.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuju se Poslovnikom.

Potvrdu o sudjelovanju člana Skupštine u prihodu Zajednice izdaje nadležna Porezna uprava.

 

 

2.) Turističko vijeće

 

Članak 25.

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice.

Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

 

 

Članak 26.

Turističko vijeće Zajednice:

1.     provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

2.     predlaže Skupštini osnovne smjernice i godišnji program rada i financijski plan Zajednice,

3.     podnosi izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Zajednice,

4.     upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu, te sukladno programu rada i financijskom planu

5.     imenuje direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja, te razrješava direktora turističkog ureda

6.     predlaganje Skupštini zajednici počasnih članova Zajednice

7.     donosi opće akte za Turistički ured,

8.     utvrđuje prijedlog Statuta,

9.     priprema prijedlog i daje mišljenje o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,

10.  odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,

11.  donosi Poslovnik o svom radu,

12.  donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,

13.  potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,

14.  odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svog djelokruga

15.  utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice

16.  daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora

17.  zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu i radu turističkog ureda, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća

 

 

Članak 27.

Turističko vijeće ima predsjednika i osam članova.

Osam članova turističkog vijeća bira Skupština iz redova članova turističke zajednice, vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelj ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.)

Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

 

 

Članak 28.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

-  razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,

-  na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

 

Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

 

 

Članak 29.

Turističko vijeće radi na sjednicama.

Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća.

 

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika sjednici turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik turističke zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku turističke zajednice.

 

 

Članak 30.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

 

 

Članak 31.

Turističko vijeće odluke donosi javnim glasovanjem.

Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

 

Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom.

 

 

3.) Nadzorni odbor

 

Članak 32.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.

Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga:

-  dva člana koje bira Skupština Zajednice,

- jedan predstavnika kojeg delegira Turistička zajednica Koprivničko -

  križevačke županije.

 

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.

Članom Nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela Zajednice, ali se bira iz redova svih članova Zajednice.

 

Članak 33.

Nadzorni odbor nadzire:

 1. vođenje poslova Zajednice,
 2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice,
 3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

 

U izvješću iz stavke 2. i 3. ovog članka nadzorni odbor dužan je posebno navesti:

-       djeluje li zajednica u skladu s zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća,

-       jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje

-       ocjenu o poslovanju i vođenju poslova

-       da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri

-       te mišljenje i savjete o mogućnostima poboljšanja njihove provedbe.

 

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor najmanje dva puta Zajednice podnosi pisano izvješće Skupštini Zajednice, Turističkom vijeću, te Turističkom vijeću Turističke zajednice Koprivničko – križevačke županije, čiji je Zajednica član.

 

 

Članak 34.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

 

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

 

Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom.

Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi Nadzorni odbor.

 

 

Članak 35.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

-       opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,

-       osobnim zahtjevom.

 

Član Nadzornog odbora može se opozvati ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.

 

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

 

 

4.) Predsjednik Zajednice

 

Članak 36.

Zajednica ima predsjednika Zajednice.

 

Dužnost predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik Grada Koprivnice.

 

Predsjednik Zajednice je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.

 

Dužnost predsjednika Zajednice prestaje u trenutku razrješenja gradonačelnika sukladno propisima kojima se uređuju jedinice lokalne samouprave, te u navedenom slučaju dužnost predsjednika Zajednice obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbor gradonačelnika.

 

 

Članak 37.

Predsjednik Zajednice:

-       predstavlja Zajednicu,

-       saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,

-       saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

-       organizira, koordinira i usklađuje rad i posebne djelatnosti zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

-       brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,

-       pokreće i brine o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

-       brine o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

-       potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

-       obavlja i druge poslove utvrđene odredbama Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

 

 

Članak 38.

U slučaju odsutnosti, ili spriječenosti  predsjednika Zajednice sjednici Skupštine predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Turističke zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Turističke zajednice.

 

 

5.) Radna tijela

 

Članak 39.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati stalna ili privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjete, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

 

Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

 

 

 

 

 

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

 

 

Članak 40.

Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda.

Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

 

Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

 

Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

 

 

VI. TURISTIČKI URED

 

 

Članak 41.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured.

Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.

 

 

Članak 42.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice.

 

Djelokrug, unutarnje ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.

 

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

 

 

Članak 43.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

-       provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

-       obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

-       obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akta tijela Zajednice,

-       obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

-       izrađuje analize, obavijesti i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

-       daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

-       obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

 

 

Članak 44.

Na pravni status zaposleni u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

 

Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

 

 

Članak 45.

Turistički ured Zajednice ima direktora.

Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.

Direktor mora ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

 

 

Članak 46.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Turističku zajednicu do izbora direktora zastupa predsjednik Zajednice.

 

 

Članak 47.

Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće.

Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

 

 

Članak 48.

Direktor Turističkog ureda zastupa Zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda, provodi odluke Turističkog vijeća Zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.

 

Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

 

Direktor ne može biti član Turističkog vijeća, Skupštine i Nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice.

 

Direktor Turističkog ureda:

-       provodi odluke Turističkog vijeća,

-       organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

-       zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

-       zastupa Zajednicu u svim poslovima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

-       odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

-       usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njenih tijela,

-       odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,

-       upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,

-       odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

-       predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,

-       odlučuje o provjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,

-       potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

-       priprema zajedno s predsjednikom Zajednice sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

-       podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda najmanje jednom godišnje

-       predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog ureda,

-       obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

 

 

Članak 49.

Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:

 1. na osobni zahtjev,
 2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,
 3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,
 4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama
 5. ako ne podnese izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda jednom godišnje
 6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i turističkog ureda.

 

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda Predsjednik, Skupština ili Nadzorni odbor moraju podnijeti u slučaju iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka.

 

 

Članak 50.

Poslove prikupljanja, obrade i rasparčavanja informacija o radu Zajednice obavlja Turistički ured.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

-       prikupljanje, obradu i rasparčavanje informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice,

-       prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice,

-       informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,

-       promicanju turističkog proizvoda s područja Zajednice,

-       davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

-       suradnju s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

-       i druge poslove utvrđene odlukom Turističkog vijeća.

Turistički ured radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. ovog članka može izdavati biltene i druge periodične publikacije.

 

 

VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

 

Članak 51.

Svaki član Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

 

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

 

Direktor Turističkog ureda odgovoran je za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka.

 

 

VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

 

Članak 52.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

 

Članak 53.

Financijsko – materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

 

Članak 54.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

 

 

Članak 55.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice, do 31. listopada tekuće godine za slijedeću poslovnu godinu.

 

Zajednica dostavlja prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana za slijedeću poslovnu godinu, u roku iz st. 1 Turističkoj zajednici Koprivničko - križevačke županije.

 

 

Članak 56.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

 

Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednica obavezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice 8 dana prije održavanja sjednice na kojoj se donose.

 

 

Članak 57.

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.

Izmjene iz st. 1 ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.

 

Članak 58.

Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je direktor Turističkog ureda.

 

 

Članak 59.

Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice i Nadzornom odboru  podnijeti financijsko izvješće do kraja veljače tekuće godine.

 

Članak 60.

Skupština Zajednice dužna je  donijeti godišnje financijsko izvješća za prethodnu godinu do kraja ožujka tekuće godine.

 

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini Zajednice.

Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Godišnje financijsko izvješće Zajednica dostavlja Turističkoj zajednici Koprivničko – križevačke županije.

 

Članak 61.

Zajednica ostvaruje prihode iz slijedećih izvora:

 1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,
 2. članarine, u skladu s posebnim zakonom,
 3. od obavljanja gospodarskih djelatnosti propisanih Zakonom
 4. proračuna jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave, te državnog proračuna
 5. zajmova
 6. dragovoljnih prihoda i darova
 7. imovine u vlasništvu i sl.

 

Pored izvora iz st. 1 ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe.

 

Zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća, financijski zadužiti u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

 

 

Članak 62.

Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.

Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

 

Članak 63.

 U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća pričuva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.

Sredstvima tekuće pričuve raspolaže Turističko vijeće.

 

Članak 64.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro-računu.

 

Članak 65.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.

 

Članak 66.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

 

Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

 

 

IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

 

Članak 67.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice, putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

 

 

Članak 68.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno izvještavanje javnosti o radu Zajednice.

 

 

X. POSLOVNA TAJNA

 

Članak 69.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kao i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

 

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način doznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

 

 

XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

 

Članak 70.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

 

Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

 

 

XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 71.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti s zakonom i drugim propisima.

 

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

 

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

 

 

Članak 72.

Skupština Zajednice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, donosi Statut dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

 

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.

 

Članak 73.

Opći akti Turističkog ureda su:

-       o ustrojstvu,

-       o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

-       o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

-       o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostala primanja,

-       drugi akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog vijeća.

 

Članak 74.

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje četvrtina članova Skupštine Zajednice.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga.  Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću

Zajednice u roku od osam dana od dana primitka.

 

Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta u upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

 

Članak 75.

Statut Zajednice objavljuje se u Službenom glasniku Grada Koprivnice.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda.

Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.

 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 76.

Zajednica i Turistički ured Zajednice dužni su uskladiti svoj ustroj i druge opće akte u skladu s odredbama Zakona i ovoga Statuta u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Statuta.

 

 

Članak 77.

Do donošenja općih akata iz čl. 75. ovog Statuta primjenjuj se postojeći opći akti.

Do konstituiranja tijela Zajednice odnosno imenovanja predsjednika Zajednica u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela Zajednice nastavljaju s radom.

 

 

Članak 78.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice grada Koprivnice upisan u Upisnik turističkih zajednica koji se vodi kod Ministarstva turizma na listi broj 97, stranica A, upisni boj 75  (klasa 334-03/94-03/106, ur.broj:529-02/94-0002) od 21.prosinca 1994.godine.

 

 

Članak 79.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u  „Glasniku Grada Koprivnice“.

 

 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK

Turističke zajednice grada Koprivnice

                                                                                                   Zvonimr Mršić