Financijsko izvješće

I   PRIHODI                                2.402.673,00 knA  Dotacije i sponzorstva             895.647,00 kn 

B  Turistička članarina                 578.623,00 kn

C  Prihodi od prodaje i najma      488.940,00 kn

D  Ostali prihodi                          367.670,00 kn      

E  Boravišna pristojba                   71.793,00 kn 
II RASHODI                               2.048.441,00 kn 

A  Troškovi ureda                          724.135,00 kn

B  Troškovi manifestacija              827.867,00 kn 

C  Marketing                                  277.338,00 kn

D  Ostali troškovi                           219.101,00 kn