Odluka o izboru i imenovanju direktora Turističke zajednice grada Koprivnice


Koprivnica, 21. lipnja 2022.

Na temelju članka 18. stavka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20), članka 23. stavka 6. Statuta Turističke zajednice grada Koprivnice (Službeni glasnik Grada Koprivnice) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za direktora/direktoricu Turističke zajednice grada Koprivnice na mandat od četiri godine od dana  11.5.2022. godine, a vezano uz članak 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine br. 13/2022.), u postupku izbora i imenovanja direktora/ice Turističke zajednice grada Koprivnice, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Koprivnice na 10. sjednici održanoj 15.6.2022. godine, donosi sljedeću

Članak 1.

 • Renato Labazan, Mariškina ulica 6, 48 000 Koprivnica, koji ispunjava sve tražene uvjete iz natječaja objavljenog na web stranicama Turističke zajednice Grada Koprivnice (koprivnicatourism.com) 25.05.2022. godine imenuje se za direktora Turističke zajednice grada Koprivnice na mandatno razdoblje od 4 godine.
 • S imenovanom se sklapa Ugovor o radu na razdoblje od 4 godine.

Članak 2.

Direktor zastupa Turističku zajednicu grada Koprivnice samostalno i pojedinačno, organizira i rukovodi radom i poslovanjem turističke zajednice, provodi odluke turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje turističke zajednice i zakonitost rada turističke zajednice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na Internet stranici Turističke zajednice grada Koprivnice (www.koprivnicatourism.com) i dostaviti svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Obrazloženje

Na 8. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Koprivnice održanoj 11. svibnja 2022. godine donesena je Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice grada Koprivnice na mandat od 4 godine. Natječaj je objavljen na web stranici Turističke zajednice (www.koprivnicatourism.com) 25. svibnja 2022. s rokom za prijavu u trajanju od 8 kalendarskih dana, koji rok je istekao dana 02. lipnja 2022. godine.

 

Sukladno općim uvjetima propisanim Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17 i 98/19), kandidat za direktora Turističke zajednice grada Koprivnice ispunjava posebne uvjete sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20) te članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj  13/22) kako slijedi:

 

 1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij
 2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene spreme iz točke 1. ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu
 3. znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu,
 5. položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici (ukoliko ima položeni ispit).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu  na Natječaj kandidat je morao dostaviti:

 1. životopis
 2. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 3. dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi
 4. dokaz o radnom iskustvu iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu (elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, iz kojeg je vidljiv staž i stručna sprema, i potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijmu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju)
 5. dokaz o stečenom znanju jednog stranog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike, ili preslika svjedodžbe, potvrde, uvjerenja ili indeksa fakulteta iz kojeg se vidi da je ispit položen)
 6. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta da je ispit položen)
 7. presliku potvrde ili uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko ima položen ispit),
 8. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Koprivnice, izrađen ne temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

 

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Koprivnice na svojoj 9. Sjednici Turističkog vijeća održanoj 31. svibnja 2022. godine donijelo je Odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Koprivnice u sastavu: Josip Brkić, predsjednik povjerenstva, Nikolina Lončar, član povjerenstva, Zoran Pehnec, član povjerenstva.

 

Imenovano Povjerenstvo održalo je 1. Sjednicu 10. lipnja 2022. (petak) u 10:30 sati u prostorijama ureda Turističke zajednice grada Koprivnice, Trg bana Jelačića 7, 48 000 Koprivnica.

 

Povjerenstvo u cjelovitom sastavu je pregledalo jednu pristiglu prijavu koja je zaprimljena u roku, u zatvorenoj omotnici, na adresu Turističke zajednice grada Koprivnice, te je utvrdilo da zaprimljena prijava zadovoljava sve formalne uvjete natječaja:

 

PREGLED I ANALIZA PRIJAVE

Ime i prezime Renato Labazan
Adresa Mariškina ulica 6, 48000 Koprivnica
Broj telefona/mobitela 091 249 04 56
e-mail adresa renato.labazan@renesansnifestival.hr
Datum i mjesto rođenja 23.04.1967.
DOSTAVLJENI  DOKAZI dana 30.05.2022. god.
Vlast. potpisana prijava na natječaj Da
Životopis – vlast. potpisan Da
Dokaz o stručnoj spremi (diploma) Da (Diploma – profesor povijesti i geografije)
Dokaz o hrvatskom državljanstvu Da (preslika osobne iskaznice)
Dokaz o radnom iskustvu na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ( najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij)- najmanje dvije godine ili

jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu

Da

– radno iskustvo u Srednjoj školi Koprivnica – 5 godina

– radno iskustvo u turističko geografskom časopisu Meridijani – 7 godina

– radno iskustvo na rukovodećim mjestima u turizmu: Turistička zajednica grada Koprivnice (1.1.2004. do 7.4.2022.), vidljivo iz potvrde TZG KC – 18 godina

UKUPNO RADNOG ISKUSTVA: 30 godina

Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika Da – diploma Filozofskog fakulteta i potvrda škole za strane jezike
Dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu Da – diploma Filozofskog fakulteta
Prijedlog programa rada TZG Koprivnice za četverogodišnje razdoblje vlastoručno potpisan Da
Ostalo Dokaz o nekažnjavanju

 

Na 2. sjednici Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Koprivnice održanoj dana 13. lipnja 2022. (ponedjeljak) u 8:00 sati u prostorijama ureda Turističke zajednice grada Koprivnice, Trg bana Jelačića 7, 48 000 Koprivnica, na kojoj su prisustvovala sva 3 člana Povjerenstva, obavljen je intervju s jedinim kandidatom Renatom Labazanom.

Intervju se sastojao od 3 pitanja:

 

 1. Motivacija i razlozi prijave na natječaj, prednosti kandidata
 2. Prezentacija programa rada Turističke zajednice grada Koprivnice za četverogodišnje razdoblje
 3. Informacije o poslovnom iskustvu u struci i na poslovima u turizmu

 

Nakon provedenog intervjua donesen je jednoglasan Zaključak Povjerenstva da se Renato Labazan predlaže Turističkom vijeću Turističke zajednice grada Koprivnice za izbor i imenovanje za direktora Turističke zajednice grada Koprivnice.

 

U Koprivnici, 21.6.2022. godine

 

Predsjednik Turističkog vijeća

Mišel Jakšić, mag.oec.

Comments are disabled.